İçeriğe geç →

Kategori: İnşaat

Gıda , İnşaat ve Turizm

Günümüzde hemen hemen tüm gıda üretimi yapan fabrikalarda kendi branşlarında eğitimli mühendisler, teknisyenler görev almaktadır. Ancak bu çalışanlar günlük iş planlarında, genellikle sadece üretilen ürünlerle ilgili iş akışını yönlendirmekte ve üretimin kalite standartlarına uygunluğunu sağlamaktadır. Bu temponun beraberinde, işletmelerde zaman zaman her branşta mühendislerin de yaşadığı gibi, işletme körlüğü diye de tanımladığımız sorunlardan kaynaklı verimsizlikler ve fire artışları yaşanabilmektedir.

Oysa bir işletmenin yaşaması ve sürekliliği için rutin çalışmaların haricinde aşağıdaki konulardaki bilgi ve tecrübeler; yılların ve sektör tecrübesinin ardından  oluşmakta ve genellikle edinilmeleri şirketlere çok pahalı deneyimlere malolmaktadır..

 • Verimlilik çalışmalarının yürütülmesi
 • Yeni yatırımlar ve ürünler için AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi, reçetelerinin oluşturulması, hammadde seçimleri,
 • Maliyet ve ihtiyaç kritelerlerine en uygun yatırım makine ve ekipmanlarının seçimleri,
 • Laboratuar kurulumları için gerekli ekipman seçimi ve analizlerinin ürün çeşidine göre tedarik edilmesi, uygulamaya alınışları
 • Ve benzeri rekabetçi çalışmalar

Rutin iş süreçlerinin dışında, işletmelerin stratejik olarak büyüme ve karlılık açısından hayati tüm bu ihtiyaçlarını giderme yolunda sizlere ve işletmelerinize yaratacağım katma değer; 19 yılı aşkın bir süredir bu sektörün tüm branşlarında çalışmış olmam; Üretim, Planlama, Kalite  -Mikrobiyoloji – AR-GE laboratuar yöneticilikleri, yurtiçi ve yurtdışı yatırım konularında bizzat yer almamdan kaynaklı tecrübelerim ve fabrika yöneticiliği deneyimlerim ve birikimim vasıtası ile sizlere aktarılacaktır. 

 

İnşaat

 

Binaların anahtar teslimi yapımında;

 • İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi
 • Proje Yönetim Planının hazırlanması ve takibi
 • İş programının güncellenmesi ve kontrolü
 • Bütçenin güncellenmesi ve kontrolü
 • Sözleşmelerin yapılması ve takibi
 • Maliyet kontrolü
 • Proje ve Şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi
 • Malzemelerin kontrolü ve onaylanması
 • İmalatların kontrolü
 • Değişikliklerin Yönetimi
 • İmalat periyodik raporlarının hazırlanması
 • Hakediş ve ödemelerin kontrolü, onayı
 • Geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması
 • Ödemelerin kontrolü ve takibi
 • İnşaat teslim sürecinin tamamlanması

Sektöründe Proje Yöneticinizi

Nasıl Seçersiniz?

Proje Yönetimi dünyada son 20-25 yıllık bir süreçte binlerce yıllık geçmişe sahip inşaat sektörünün yöntem ve modellerini temel alarak gelişmesine rağmen bugün artık sektör bağımsız bir kavram, yönetim biçimi ve mesleki bir bilgi ve deneyim alanı olarak kabul görüyor.

İnşaat sektörü, binlerce yıllık geçmişine rağmen, proje yönetimi konusunda diğer sektörlerdeki çağdaş gelişme düzeyine erişememenin sıkıntılarını yaşıyor.

 

İnşaat sektörünün, Gayrimenkul Geliştirme, Taahhüt, Tasarla-Yap, Yap-İşlet-Devret, Özel Finansman Girişimi vb. gibi farklı alt-sektörleri Proje Yönetim kavramını farklı boyutlarda algılıyor ve uyguluyor.

Taahhüt alt-sektöründe; Yüklenicinin asıl işinin sürecin salt uygulama aşamasında kalması, Proje Sahibinin süre ve maliyet hedefleri ve denetim arzusunun Yüklenicinin hedef ve beklentileri ile çatışması gibi nedenler Yükleniciyi bütünsel anlamda çağdaş ve şeffaf Proje Yönetimi yöntem ve tekniklerini kullanmak konusunda isteksiz hale getiriyor.

Gayrimenkul geliştirme sektörü; projenin tasarım, finansman ve işletme gibi tüm süreçlerini bütünleşik bir şekilde ele alarak ve uygulayarak bu metodu taahhüt alt-sektörüne oranla daha etkin kullanıyor.

Proje Sahipleri, firmalarının organizasyonel yapıları, uzmanlık alanları, bilgi birikimleri veya şirket politikalarına uygun olarak; projelerini ya bünyelerinde oluşturdukları “In-House” ekiplerle ya da “Dış-Kaynak” kullanarak yönetiyorlar.

Uzmanlaşmış Dış Kaynak ya da Danışman kullanım kararı Proje Sahibi firmaları yeni bir sorun ya da uzmanlık alanı ile karşı karşıya bırakıyor:

“Hizmet satınalma”, “Danışmanlık Hizmeti satınalma”, “Proje Yönetimi Hizmeti satınalma”…

Hizmet satınalmanın, farklı bir tedarik süreci olduğu ve “Maliyet Temelli Seçim” yerine “Nitelik ve Maliyet Temelli Seçim” yapılmasının daha sağlıklı olacağı konusunda kimse kuşku duymuyor. Danışmanlık Hizmeti satınalmanın daha fazla sorumluluk gerektiren bir tedarik süreci olduğu da tartışılmıyor. Hatta, bu alanda gelişmiş ABD ve Japonya gibi ülkeler ve kurumlar artık neredeyse %100 Nitelik Temelli Seçim” yöntemini kullanıyor. Proje Yönetimi Hizmeti satınalmanın ise, satın alan kurumun Proje Yönetimi kavramından ne anladığına ya da yönetimindeki olgunluk düzeyine bağlı olarak çok daha büyük sorumluluklar içeren bir süreç olduğu ise henüz yeterince bilinmiyor.

Aslında, milyonlarca dolarak büyük ölçekli projelerin toplam bütçesi içindeki payı %2’yi geçmeyen, doğru ve zamanında kullanıldığında karşılığını fazlasıyla veren, yılların deneyimi ve birikimi ile elde edilmiş bir uzmanlık hizmetinin seçiminde yapılacak bir hatanın çok vahim kayıplara yol açabileceğini tahmin etmemek, hizmet bedelinde yapılacak %20’lik bir tasarrufun toplam proje bütçesinde yaratacağı %0.04 (binde dört)’lük farkın seçilen firma performansının ve finansal sonuçlarının yanında ne düzeyde kalacağını görmemek mümkün değil.

Projenin Sahibi ya da onun sağ kolu gibi, sadece teknisyen ve yönetici gibi değil, pro-aktif ve girişimci bir lider gibi davranan, Projesine marka değeri katan, Proje Sahibi kuruma “sürdürülebilir” iş akışı sağlayan bir Proje Yönetim Ekibi seçmenin orta ve uzun vadede neler kazandırabileceğini acı deneyimler yaşamadan görmek gerekiyor.

Halen, taahhüt ve gayrimenkul geliştirme alt-sektörleri başta olmak üzere global ölçekte önemli bir rekabet üstünlüğüne sahip Türk İnşaat sektörüne hizmet veren, yerli veya yabancı 100’e yakın Proje Yönetim Firması mevcut. Özellikle son yıllarda hızla gelişen ve seçim yapmanın giderek güçleştiği bu sektörde uluslar arası ölçekte gelişmiş kurum ve kuruluşlar temel olarak ekli Seçim Kriterleri Tablosu’ nu referans olarak kullanıyor.

 

Proje Yönetim Firması Seçim Kriterleri

1.Şirketleşme Tarihi / Şirket Yaşı

 • Şirketin kuruluşundan bu yana Proje Yönetimi deneyim süresi yeterli ve ihtiyaca uygun mu?

 

2.Şirket Yapısı ve Sermaye Durumu

 • Şirket ortaklık yapısı ( A.Ş., Ltd, Şahıs, Adi, JV vb. ) nasıldır?
 • Şirketin finansal sorumluluğu sermaye miktarı ile kısıtlı mıdır?
 • Şirketin sermayesi projenin ölçeği için yeterli midir?
 • Finansal Ortak/Çalışan Ortak oranı nedir?
 • Sermaye Dağılımı bağımsızlığını ve etik davranışı etkileyebilir mi?
 • Çıkar çatışması yaratabilecek türde bünye dışı bağlantısı var mı?

3.Ana Faaliyet Alanı

 • Proje Yönetimi ve Danışmanlığı dışında cirosunun %10’unu aşan bir faaliyeti ( tasarım, yapı denetimi, inşaat, mümessillik, pazarlama, işletme vb. ) var mı?
 • Projenin hangi yaşam evresinden itibaren (fikir, geliştirme, tasarım, uygulama, finansman, pazarlama, işletme) yönetim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir?
 • Şirketin ana faaliyet alanı ile ilgili uluslararası iş ilişkileri ağı ve stratejik ortakları var mı?

 

4.Organizasyon Yapısı

 • Şirket yapısı proje odaklı yönetim modeline göre örgütlenmiş mi?
 • Yetki ve sorumluluklar etkin, esnek ve hızlı karar alma ve uygulama olanağı veriyor mu?
 • Şirket yapısı multi- disipliner mi?
 • Şirketin bünyesinde kurumsal bilgi birikimini Projelerine aktaran PYO modeli örgütlenme var mı?
 • Danışmanların Şirketle olan işbirliğinin niteliği ve birlikte çalışma süreleri?

 

Turizm Danışmanlığı

Otel ve turizm danışmalık hizmetlerinde dünya lideri

Uzmanlıklarımız tüm proje geliştirme döngüsünü kapsamaktadır. Otel ve Turizm danışmanlığı hizmetleri dünyanın önde gelen mali denetim şirketi olan Crowe Horwath International çatısı altında geniş bir yelpazede sunuyoruz.

Hesap İnceleme

Şirketinizin ihtiyacı olabilecek tüm finansal ve muhasebe denetim hizmetlerini sunmaktayız. Özel hususlarda ihtiyaç duyulan iyileştirme ve gelişmeleri yakalamak için güçlü ve zayıf yönlerin analiz raporlaması oluşturulmaktadır.

Değerleme 

Bilfiil turizm sektörünün içinde çalıştığımız için hazırladığımız değerleme raporları, klasik değerleme raporundan çok daha anlamlı ve faydalıdır. Yatırımcılar, finansörler, sigorta şirketleri için doğru ve tarafsız değerleme önem taşır.

Varlık Yönetimi

Turizm sektöründeki uzmanlığımız, işletme konusundaki tecrübemiz, bilimsel analitik yaklaşımımız ile Mülk sahibinin temsilcisi olarak görev almaktayız. Amacımız kazançları maksimize etmek, uzun vadede taşınmazın değerini korumak veya arttırmaktır.

Performans Karşılaştırmaları (Benchmarking)

Aynı sınıfta yer alan benzer otellerin işletme ve karlılık performansları ile otelinizin performansının karşılaştırmalarını yapmaktayız. Sunduğumuz önemli bilgi ve yaklaşımlar ile otelinizin çalışmasını en iyi seviyede tutmayı hedefliyoruz.

 

Optimum İşletme Analizleri

Uzmanlarımız otelinizin en üst sevide performansa sahip olması için gerekli bilgi birikimine sahiptir. Maksimum performansa ulaşmak için bir danışmanın sunabileceği en iyi hizmet kalitesinde araştırma, analiz, öneriler sunmaktayız.

Yatırım Maliyeti ve Fayda-Maliyet Analizleri

Turizm sektöründeki uzun yıllara uzanan tecrübemiz, teknik ve finansal uzmanlığımız ile en karlı yatırım hedeflerinize ulaşmanız için fayda / maliyet analizleri gerçekleştirmekteyiz.

Şirket Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı

39 Ülke ve 50 den fazla pazardaki tecrübemiz ile tekil mülk veya portföy alım ve satışlarında uzmanlık desteği sunuyoruz.

Destinasyon ve Master Plan Çalışmaları

Master planlama çalışmalarındaki deneyim ve işlerimiz bizi rakipsiz kılıyor. Ayrıntılı pazar ve arazi analizleri ile bir yatırımların gelecek başarısını belirliyoruz. Fizibilite etüdünün gerektirdiği detaylı analizler yanında, yerel ve uluslararası proje karşılaştırmaları ile projenin gelecek performans analizleri yapılmaktadır. Muhtelif disiplinlerdeki profesyonellerin oluşturduğumuz bir takım çalışması ile arazi kullanım planlamalarını yapmaktayız.

Durum Tespit (Due Diligence)

Bir satın alma düşünceniz varsa; mali koşulları, hukuki yükümlülükleri, müşteri kayıtları ve diğer belge ve bilgileri inceleyerek satın alma kararınızı doğrulamak için yardımcı oluyoruz.

Tesis/Fonksiyon/Mekan Programlama

Otel projelerinde, tesis planlama / programlama dizayn çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Programlama çalışmaları, kullanıcı beklentileri, yatırımcı hedefleri, işletme markası standartları ve diğer tüm yatırım paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmaktadır. Hazırladığımız rapor, proje dizayn çalışmalarına yön veren, operasyon ve mimari ihtiyaç programlarını içerir.

En Yüksek ve En İyi Kullanım Arazi Analizleri

Planlanan otel yatırım arazisini, imar durumu, fiziksel koşulları, ulaşılabilirlik, görünebilirlik, finansal karlılık vb açılarında inceleyerek en doğru arazi ve bina kullanım önerilerini sunuyoruz. Hazırladığımız raporlar banka ve diğer finansal kurumlar tarafından uluslararası geçerliliğe sahip olmakla birlikte, yatırıma başlamadan önceki planlamaya ışık tutmaktadır.

Otel İşletme Firmasının Seçimi ve İşletme Kontratı Görüşmeleri

Otel, resort, veya servis apartman projeleri için marka seçimi ve doğru sözleşmenin imzalanması projenin karlılığı ve maksimum gayrimenkul değerine ulaşmak için kilit önem taşımaktadır. Doğru markayı seçmek, doğru segmenti belirlemek ve doğru kontratı imzalamak konularında yatırımcının sağ kolu olarak görev almaktayız.

Hukuki Dava / Yeddi eminlik Hizmetleri

Konaklama sektörü özellikle zor ekonomik zamanlarda, özel bilgi ve beceri gerektiren özel bir alandır. Hukuki konularda, anlaşmazlık çözümlerinde veya sermayenin yeniden yapılandırılması konularında uzmanlarımız en iyi sonucu elde etmenize yardımcı olmaktadır.
Varlık yönetimi, gayrimenkul yönetimi, bilirkişi tanıklığı, dava desteği vb konularında uzmanlarımız yatırıcılara veya finans kurumlarına destek sağlamaktadır.

Yatırım Stratejisi

Yatırımcılar, bankalar, otel sahipleri ve finansörler nezdinde ispatlanmış tecrübeye sahibiz ve pazar koşulları, müşteri hedef ve beklentileri doğrultusunda en doğru yatırım stratejilerini sunuyoruz.

Hukuk Desteği

Davanın her aşaması mesleki desteğimize gereksinim duyabilir. Operasyon, pazarlama, finans, değerleme, geliştirme gibi her alanda tecrübeli uzmanlara sahibiz. Ekibimizde ayrıca denetim konusunda uzman yeminli mali müşavirlerimiz mevcuttur. Değerleme hizmetlerimiz, kredi geri ödeme zorluklarında, olası gelir beklentisi kayıplarında, yeni finansman yapılandırmalarında adil ve efektif sonuçlar üretir. Umanlarımız bağımsız ve uzman görüşleri ile olası hukuki sürece destek vermektedir.

Kredi Bulma Hizmetleri

Projenin ihtiyaç duyduğu kredinin bulunması için bir dizi hizmet sunmaktayız. Proje ve yatırımcının bilgilerini içeren profesyonel bilgi, belge ve analizler ile finansal kurumlarla direkt temas etmekteyiz. Teminat, ipotek, kredi süresi, faiz ve diğer kredi koşullarının belirlenmesinde görev alarak, proje için en verimli kredi şartlarını oluşturuyoruz.

Kredi Koşulları Yapılandırması

Uzmanlarımız kredi borcunun yeniden yapılandırılmasında görev almaktadır.

Pazar Araştırma ve Finansal Fizibilite Etütleri

Detaylı ve bağımsız fizibilite etüdü çalışmalarımız pazarda önemli bir değere sahiptir. Yatırımcılar, finansörler, işletmeci firmalar hazırladığımız rapora güven duyarlar. Doğru konsept ve proje yapılandırması fizibilite etütlerin önemli bir parçasıdır. Bu çalışmalar pazar koşulları, gelecek trendler ve rakipler dikkate alarak oluşturulmaktadır. Yerel ve uluslararası pazar bilgimiz ile uzun vadeli rekabet avantajı getiren, gayrimenkulün değerini yükselten ve maksimum nakit akışı sağlayan en doğru otel konsept ve fonksiyonlarını oluşturmaktayız.
Güvenilir bir fizibilite çalışması projenin ilk ve en önemli adımıdır. Fizibilite etüdü, yatırımcılar, finansörler ve otel işletme firmaları kararları yanında projenin mimari çalışmaları için çok önem arz deer.  Otel ve Turizm Danışmanlık  hizmetlerinde 39 ülke 50 ofisi ile Horwath HTL dünya lideridir.

Pazara Giriş Stratejisi

Birçok dünya ülkesinde yerleşik ofislerimiz, yerel mevzuat ve bilgiye sahiptir. Global vizyonumuz ve yerel bilgilerimiz ışığında, hedeflere ulaşabilirlik, pazar giriş stratejisi, arz talep dengesi, marka doygunluğu, SWOT analizleri yardımı ile pazar testini ve stratejisini yapmaktayız.

İşletme Desteği

Otelin karlılığının artması için sunduğumuz işletme desteği hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Otelin pazar konumlandırmasının değerlendirilmesi.
 • Tüm işletme kılavuzları, satış ve pazarlama planları, finansal performans, işletme bütçeleri, politika ve prosedür kılavuzları, iş sözleşmeleri, kilit yönetici ekip üyelerinin özgeçmişleri ve otel işletme ile ilgili diğer belgelerin analizleri.
 • Üst yöneticiler, departman yöneticileri ve çalışanlar ile derinlemesine görüşmeler yaparak görev, yetki, sorumluluk analizleri ile çalışma stratejilerinin belirlenmesi
 • Tesisin sistem ve kontrollerinin gözden geçirilmesi, maliyet kontrol prosedürlerini oluşturulması, nakit akışı hedeflerinin konulması, pazardaki benzer oteller ile performans kıyaslamaları, gelir ve gider iyileştirme çalışmalarının yapılması.

Vergi ve SPK Mevzuatlarına Özel Hizmetler

Firmalar, taşınmazlarının değerleme çalışmaları için sermaye piyasasının (SPK) veya vergi mevzuatının öngördüğü şekilde olmasına ihtiyaç duyar. SPK lisanslı değerleme uzmanlarımız yanında MAI ve FIRREA uluslararası lisanslarına sahip uzmanlarımız, otel tecrübesine sahip olmayan değerleme şirket temsilcilerinden çok daha gerçekçi raporlar üretmektedir.

Kredi Ön İnceleme Aşaması Hizmetleri

Yeni proje, yenileme ve dönüşüm projeleri için kredi ön inceleme aşamasında, kredi veren ve kredi kullanan şirketlere mesleki danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Taraflar için adil, proje ve pazar koşullarına uygun fonlama için şartlar öneririz, risk ve fiyatlama konusunda bağımsız görüşlerimiz ile tarafların uzlaşmasına destek sağlamaktayız.

Konsept Geliştirme

Dünya genelinde geliştirdiğimiz binlerce otel ve çok fonksiyonlu proje tecrübemiz ile projeniz için en doğru konsepti oluşturmak için gerekli bilgi ve beceriye sahibiz. Doğru konsept belirlemek, fizibilite ve arazi kullanım programı için temel oluşturmakla birlikte, mimar ve proje yöneticilerinin çalışmalarına baz teşkil eder.

Proje Finansmanı ve Finansal Yapılandırma

Finansal yapılandırma için aşağıda belirtilen konulara önem veriyoruz:

 • Gelişmiş finansal modelleme ve duyarlılık analizleri en uygun maliyetli finansal yapılandırmasının önünü açar.
 • Finansman şirketleri güvenilir ve saygın bir şirketin yaptığı çalışmaları daha muteber bulur.
 • Dünya genelindeki yatırımcı, finansman kurumu networkümüz ile projeye en uygun kaynak sağlayabiliriz.
 • Dünyanın en önemli uluslararası otel konferanslarına düzenli olarak sponsor olmaktayız. Bu tür etkinliklere büyük yatırımcı, finansör, işletmeciler katılmaktadır. Böylelikle spesifik projeler için ulaşılabilir linkler ve fırsatlar oluşturmaktayız.

Strateji Yenileme ve Analiz

Stratejik yenileme veya yeniden pozisyon alma çalışmaları taşınmazın değerini arttırmak için yapılmaktadır. Pazar koşulları, trendleri, mal sahibi değişimi veya yanlış markalama otelin düşük performans ile işletilmesine sebebiyet verebilir. Başarıya ulaşmak ve problemleri çözmek uzman bir takımın çalışmasını gerektirir.

Arazi Değerleme

Horwath HTL uzmanları, arazi değerleme için emsal karşılaştırma, gelir kapitilazasyonu tekniklerinin yanında atık (kalan) değer analizini kullanmaktadır. Bu yöntemde olası gelirlerden inşaat maliyeti ve kar marjı düşülerek arazi değerine ulaşılır. Hesaplamalardaki gelir, enflasyon, iskonto, nakit akış vb varsayım ve çalışmalarını doğru yapmak sektör uzmanlığı gerektirir.

Stratejik Yönetim ve Planlama

Stratejik planlama ve uygulama deneyimlerimizi, müşterilerimizin üst düzey yönetimi veya yönetim kurulu ile paylaşarak beraber uyguluyoruz.

Turizm Geliştirme Stratejileri

Beş yada on yıllık turizm stratejileri oluşturmak için ülkelerin turizm bakanlıkları, bölgesel resmi veya yarı resmi turizm kuruluşları ile çalışmaktayız. Talep edildiğinde stratejik bölgeler için master planlar oluşturuyoruz ve mevcut turizm potansiyelini yukarılara taşımak için inceleme ve araştırmalar yürütüyoruz. Bir yıldan üç yıla kadar süreci öngören, bölge marka stratejileri geliştiriyoruz.
Turizm Ekonomik Etki Çalışmaları

Raporlarımız; turizm gelirleri, direkt ve endirekt yeni istihdam olanakları, ülke için artan vergi gelirleri gibi konuları hedeflemektedir. Amacımız doğru bir turizm eylem planı oluşturarak ülkeye olan ekonomik faydayı maksimize etmektir.

Kamu Turizm Politikaları Değerlendirmeleri

Kamunun doğru turizm politikaları belirlemesi için, geniş kapsamlı saha araştırmaları ve anket çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalışmaları kapsamlı bir durum tespit raporu beraberinde sunmaktayız. Kamu politikalarının geliştirilmesi için gerekli stratejileri belirliyoruz.

Turizm Marka Stratejisi

Rekabetçi global pazarda bir marka yaratmak için benzersiz bir bakış açısı sunuyoruz. Hazırladığımız rapor kalıcı ve daha etkin bir konumda yer almak için gerekli stratejik planları içermektedir.

Alım Satım Yönetimi

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde, sürecin tüm taraflar için adil ve doğru yürütülmesini gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimiz doğru fiyatlandırma, teknik, hukuki ve mali analizleri kapsamaktadır.

Değerleme

Tek veya portföy gayrimenkullerin değerlemesini bağımsız ve sektör uzmanı olarak gerçekleştiriyoruz. Değerleme ekibimiz; RICS, MAI gibi uluslararası değerleme akreditasyonu yanında Türkiye için SPK lisansına sahiptir. Yerel ve uluslararası bilgi birikimimiz ve tarafsız danışman kimliğimiz ile aşağıdaki sıralanan ihtiyaç alanlarında hizmetlerimizi sunmaktayız:

 • Her türlü otel ve turizm taşınmazının değerlenmelerinde
 • Vergisel konularda ve mahkemelerde bilirkişi olarak
 • İpotek ve iflas işlemlerinde
 • Hesap / muhasebe amaçlı değerleme ihtiyaçlarında
 • Yeni veya dönüşüm projeleri için yapılan fizibilite etütlerinde
 • Kiralama veya kira yenilemelerinde
 • Sigortalama işlemlerinde

 

MAKALELER

 

PROJE YAZIMI

PROJE ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Hibe ve kredi projeleri, STK’lara ve şirketlere yüksek meblağlarda maddi imkan sağlayan finansman araçlarıdır. İlk yazımda da belirttiğim gibi, proje bir ihtiyaçtan doğmalı ve yarar sağlamalıdır. Bu doğrultuda kurum ve kuruluşlara minimum 5.000 Avro’dan başlayıp 500.000 Avro’ya kadar değişen miktarlarda hibe verilmesi olanaklıdır. Böylesi yüksek miktarların oluştuğu sektörde de proje yazımı ve yürütülmesi konusunda bir çok danışmanlık şirketi büyük rol oynamakta ve hizmetleri karşısında ciddi ücretler talep etmektedir.

Öncelikle sonuç garantili proje yazımı reklamı yapan danışmanlık şirketlerine değinilmesi gerekmektedir. Uluslar arası düzeyde yazılan hiçbir projeye onaylanacak şeklinde garanti verilemez. Birçok danışmanlık şirketi hizmeti vermeye başlamadan ücret talep ettiği için bir çok firma ve kuruluş maddi açıdan mağdur olmaktadır. Konusunda deneyimli olmayan, kopyala-yapıştır projeler ortaya çıkaran birçok danışmanlık firması, şirketleri mağdur etmektedir. Projeler komisyon tarafından incelenip bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilip puanlandığı için sürece müdahale etme ve garanti verme olanağı yoktur. Ulusal projelerde de kısmen bu sistem geçerli olmakla beraber, kriterler ve değerlendirmeler daha esnektir. Proje hazırlamak isteyen veya işini geliştirmek hedefinde olan bir şirketin aşağıda yer alan yolları izlemesinde fayda vardıri

– Proje yazımı ve yürütülmesi için bir ekibiniz veya kapasiteniz yoksa danışmanlık şirketlerinden yardım alabilirsiniz ancak referanslarını iyi inceleyin ve hizmet sözleşmesini dikkatle hazırlayarak mağduriyetinizi azaltın.

– Büyük bir şirket olmanız halinde, kendi Ar-Ge veya proje biriminizi bu çalışmaya yönelterek verim almaya çalışın.

 

– Proje hazırlanması ve yürütülmesi işinin multidisipliner bir konu olduğunu unutmayın. Büyük bir projede, ihtiyaç analizi için bir sosyolog, projenin yazımı ve yürütülmesinde tecrübeli bir proje uzmanı ve iktisatçıya, eğer Ar-Ge projesi ise konuyla ilgili mühendise ihtiyacınız vardır. Proje koordinatörünün veya uzmanının tek başına projeyi yürütmesi zor ve yararları azaltıcı bir durumdur.

– Danışmanlık sektöründe ve proje yazımında herhangi bir kalite standardı geliştirilmediği için, danışmanlık yapacak kişinin özgeçmişini ve gerçekleştirdiği projeleri inceleyin.

– Uzun soluklu projeler için veya sürdürülebilir proje konuları için kendi proje ekibinizi kurun. Proje finansmanları bütçeleri itibari ile  insan kaynakları masraflarını karşılayacak ve finanse edecek yapıdadır.-   İyi bir danışman/proje yazarı/yürütücüsü sizinle sürekli    irtibatta olur, konuyla ilgili ön çalışma yapar, benzer projeleri inceler ve sizin proje fikrinizi şekillendirir

Avrupa Birliği Fon Kaynakları ve Proje Hazırlama

Avrupa Birliği projeleri, son yıllarda ülkemizde ön plana çıkan, istihdam yaratan ve problem odaklı çözümler üreten konuları içeren projelerdir. Genel tanıma bakıldığında proje; belirli bir süre ve bütçe dahilinde, kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren, açık olarak tanımlanmış hedefleri elde etmeye yönelik bir dizi faaliyet sonucu orta ve uzun vadede başarıyı hedefleyen stratejik plandır. Özellikle girişimciler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları proje hazırlama ve yürütme konusunda istekli olmalarına rağmen, hangi kuruma, hangi projeye nasıl ve hangi yollarla başvuracakları konusunda bilgi eksikliği yaşadıklarından, fikirlerini faaliyete geçirememektedirler. Proje hazırlama konusunda başvuran kişilerde en çok karşılaşılan sorun, güzel ve yaratıcı fikirlerin olmasına rağmen bu fikirleri hayata geçirecek kurumlar ve projeler konusunda yaşadıkları bilgi eksikliğidir. Avrupa Birliği; eğitim ( Comenius, Grundtvig, Erasmus), kültürel faaliyetler, KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, sosyal konular ( demokrasi, kadına şiddetin önlenmesi, özürlü vatandaşların toplumsal entegrasyonu, insan hakları, dezavantajlı grupların istihdamının artırılması, vs.), gençlik programları gibi birçok konuda teklif çağrısı yayınlamakta ve projeleri desteklemektedir. Öncelikle proje hazırlamada neler yapılması ve yapılmaması gerektiği konusunda bilgi vermek yararlı olacaktır.

 

Proje konusunda yaptığımız genel tanımlama, bize proje öncesi yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ipuçları içermektedir. Proje hazırlama öncesi dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sorunun ve ihtiyacın tanımlanmasıdır. Çünkü her proje bir sorun veya ihtiyaçtan doğmakta ve çözüm üretmek için yapılmaktadır. Bu konuda başvuru sahiplerinin yaptığı en büyük hata; proje öncesi bir ihtiyaç veya talep analizi yapmamalarıdır. Net olarak bir sorunu hedef almayan ve buna bağlı çözümler üretmeyen bir çalışmanın ilgili kurumlardan destek alması imkansızdır. Bir diğer önemli husus ise, projede hedef kitlenin belirlenmesi ve çarpan etkisi ile ne kadar çok kişiye ulaşılacağıdır. Bu konuda; soruna yönelik hedef kitle belirlenmeli ve hedef kitleye yönelik proje ortakları seçilmelidir. Proje çıktılarından biri olan başarı göstergeleri, hedef kitlede yaşanacak olumlu değişimlerle doğru orantılıdır. Bu nedenle proje hazırlıkları öncesi, ortaklar ihtiyacı ve hedef kitleleri belirlemek amacıyla toplantılar yapmalı, projenin temelini güçlendirmelidirler. Faaliyet planlamasında ise, yaratıcı ve hedef kitleye direk etki edebilecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesi projeye artı puan kazandıracaktır. Proje sonunda elde edilecek çıktılar, başvuru formunda doğrulanabilir ve ölçülebilir somut göstergeler ile belirlenmelidir.

 

Proje hazırlama konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları maddeler halinde incelersek;

 

 • Teklife çıkan proje ile ilgili yayınlanan tüm dökümanlar okunmalı ve projenin başvuru sahibine uygun olan ve olmayan yönleri değerlendirilmeli.
 • Proje öncesi ihtiyaç ve talep analizi yapılmalı.
 • Proje hazırlamada danışmanlık şirketleri belli bir yere kadar yardım edebilir ancak projenin fikir sahibi her zaman projeyi en iyi hazırlayan kişi olacaktır. Bu nedenle resmi kurumların ücretsiz olarak düzenlediği proje hazırlama eğitimlerine katılım sağlanması ve böylece projeyi başvuru sahibinin kendi hazırlaması daha yararlı olacaktır.
 •      Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı çerçevesinde sorun analizi, hedef analizi, paydaş analizi ve strateji analizi gerçekleştirilmeli. Mantıksal çerçeve yaklaşımı tablosunu doldurmak projenin geri kalanında başvuru sahibine rehberlik edecek ve büyük kolaylık sağlayacaktır.
 • Konuyla ilgili Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve ilgili kurumların raporları okunmalı. Kadına şiddetin önlenmesi veya insan haklarının geliştirilmesi gibi sivil toplumla ilgili bir konuda proje hazırlanıyorsa rapor ve bildirgeler, geliştirme-yenilikçilik-istihdam konusunda bir proje hazırlanıyorsa kalkınma planları ve stratejik planlar konuyla ilgi yol gösterecektir.
 •  Projede gerçekleşecek her faaliyet gerçekçi ve detaylı tanımlanmalı, faaliyetlere bağlı olarak bütçe kalemleri de gerçekçi ve tutarlı olmalıdır.
 •       Başvuru formunda uzun cümlelerden kaçınılmalı, anlatım kısa cümlelerle sonuç odaklı olmalıdır.
 • Başvuru formunda yer alan bölümlere, soruya uygun cevaplar vermek değerlendirmeyi kolaylaştırarak artı puan kazandıracaktır.

  Başvuru formu hazırlandıktan sonra tarafsız birinin metni okuması ve değerlendirmesi, gözden kaçan noktaların belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.

Yorumlar kapalı