İçeriğe geç →

Kategori: Proje ve Danışmanlık

YURTİÇİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİSTE

KOSGEB Destekleri.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

-GENEL DESTEK PROGRAMI

KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEKÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)
1.Bölge 2., 3., 4. Bölgeler
 1. ve 6. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 % 50 % 60 % 70
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Tanıtım Desteği 25.000
4 Eşleştirme Desteği 30.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
6 Danışmanlık Desteği 22.500
7 Eğitim Desteği 20.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000
9 Tasarım Desteği 22.500
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000**
11 Belgelendirme Desteği 30.000**
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000
14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
15 Lojistik Desteği 40.000

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

Teknopazar- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Program Süresi: 12 ay

Kimler Başvurabilir?

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Program destek üst limiti 150.000 TL

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,

Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

KOBİGEL- Kobi Girişimci Destek Programı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

Proje Süresi En az 6En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TLGeri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Girişimcilik Destek Programı

Girişimciliğin desteklenerek başarılı işletmeler kurulmasının sağlanması amacıyla açılan bir programdır.

Program Faydalanıcıları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Girişimciler

İşletici Kuruluşlar(İş Geliştirme Merkezini yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)   (1. ve 2.Bölge) DESTEK ORANI (%)(3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 60Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%80 uygulanır.
70Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%90 uygulanır.
İşletme Giderleri Desteği 30.000
Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000

 

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) tl destek sağlanır.

İş Geliştirme Merkezi(İŞGEM) Desteği

Uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Belediyeler,

Yüksek Öğretim Kurumları,

Özel İdareler,

Meslek Kuruluşları,

İnkübatörler.

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)(1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%)(3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 650.000 60 70
– Bina Tadilatı 500.000
– Mobilya Donanım 100.000
– Personel Gideri 50.000
İŞGEM İşletme Desteği 200.000 60 70
– Personel 100.000
– Eğitim, Danışmanlık 50.000
-Küçük Tadilat 20.000
İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için  
Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı    
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı    
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75
Personel Gideri Desteği 150.000  

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti 1.000.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 700.000 TL (Geri Ödemeli)Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:1.500.000 TL
300.000 TL (Geri Ödemesiz), 1.200.000 TL (Geri Ödemeli)
Proje Destek Oranı 1. Bölgede %50*2., 3. ve 4. Bölgelerde %60*

5. ve 6. Bölgelerde %70*

Tematik Proje Destek Programı

  Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 36 Ay
Proje Süresi 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Destek Türü Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti 150.000 TL

 

Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler

Kobi Proje Destek Programı

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenecektir.

Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

TKDK Destekleri (IPARD)

IPARD(TKDK) Hibe Projeleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla 4 Mayıs 2007 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuştur. Anılan kanunla kurulan kurum 25 şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyon tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenen Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulamaktadır.

2016-2020 Döneminde yürütülecek Kırsal Kalkınma hibe destek programına ilişkin yasal düzenlemenin temeli olan Bakanlar Kurulu kararı, 27 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır.

Kırsal Kalkınma Programı’na dair kararda, 81 ilde belirlenen yatırım konularında;

1- Yeni tesis,

2- Kısmen tamamlanmış tesislere yönelik tamamlama,

3- Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenileme niteliğindeki yatırımlara % 50 oranında hibe desteği verileceği belirtilmektedir. 81 il genelinde uygulanacak Kırsal Kalkınma Programı’nın; bazı illerde ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri; bazı illerde ise TKDK İl Koordinatörlükleri üzerinden yürütüleceği bildirilmiştir. Destek fonu ise milli bütçeden ayrılacak ödenekler dâhilinde oluşturulacaktır.

Söz konusu Programla; tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreticilerin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında AB hibe fonları çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler karşılığında ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılacaktır.

Bu kapsamda desteğin genel amacı; aday ülkede tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması ve Ortak Tarım Politikası ile Kırsal Kalkınma Politikası kapsamındaki topluluk mevzuatının uygulanmasına hazırlık çalışmalarına katkı sağlamaktır.

DESTEKLENEN YATIRIMLAR

101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR (DESTEK ORANI % 50- % 65)

101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIMLAR (En az 15.000 €, en fazla 1.000.000 €)

101-2 ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIMLAR (Kırmızı et üreten tarımsal işletmeler (Bütçe Kalemi 1) için en az 20.000 €, en fazla 1.000.000 €, Kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler (Bütçe Kalemi 2) için en az 15.000 €, en fazla 500.000 €)

103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASI YÖNELİK YATIRIMLAR (% 50)

103-1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (Süt İşleyen İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) için en az 50.000 €, en fazla 3.000.000 €. Süt Toplayan Üretici Örgütleri (Bütçe Kalemi 2) için ise en az 25.000 € en fazla 1.000.000 €)

103-2 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (En az 30.000 €, en fazla 3.000.000 €)

103-3 MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (En az 50.000 €, en fazla 1.250.000 €)

103-4 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMA (En az 50.000 €, en fazla 1.500.000 €)

302 KIRSAL EKONOMİK FAALİYETLERİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLAR (% 50)

302-1 ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ (En az 5.000 €, en fazla 250.000 €)

BÜİ – Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
HÜİ – Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması)
SHD – Soğuk hava deposu
SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar
YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi
HOG – Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
TÜY – Tarımsal üretime yönelik sabit yat.

302-2 YEREL ÜRÜNLER VE MİKRO İŞLETMELERİN GELİŞTİRİLMESİ (En az 10.000 €, en fazla 250.000 €)

302-3 KIRSAL TURİZM (En az 15.000 €, en fazla 400.000 €)

302-4 KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ (En az 15.000 €, en fazla 200.000 €)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri

Ekonomi Bakanlığı Destekleri

 • Yurt Dışı Pazar Araştırması
 • Yurt Dışı Fuar Katılımı
 • Yurt Dışı ofis, showroom, depo, alan, raf kiralama Destekleri
 • Yurt Dışı Tanıtım Desteği
 • Yurt Dışı Marka Tescil Desteği
 • E-ticaret Sitelerine Üyelik
 • Tasarım Desteği
 • Turquality Desteği

KALKINMA AJANSI PROJELERİ

Kalkınma Ajansı Hibe Projeleri
 Kalkınma Ajansı Destekleri / Kalkınma Ajansı Nedir?
Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,  sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Türkiye’de 26 kalkınma ajansı bulunmaktadır.
Kalkınma Ajansları Tarafından Desteklenen Proje ve Faaliyetler

Kalkınma Ajansları, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,  kamu kurumu niteliğinde meslek  kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve  tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekler:

 • Küçük Ölçekli Altyapı Destekleri
 • Kırsal Kalkınma Destekleri
 • Sosyal Kalkınma Destekleri
 • İktisadi Kalkınma Destekleri (KOBİ’lere yönelik)
 • Doğrudan Faaliyet Desteği
 • Teknik Destek Projeleri
 • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
 • Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
 • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,
 • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,
 • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlere) Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman,  örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
 • Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

Kalkınma Ajansları Tarafından Uygulanacak Mali Destek Türleri Nelerdir?

 • Doğrudan Finansman Desteği
 • Faiz Desteği
 • Faizsiz Kredi Desteği

 

Kalkınma Ajansı Hibe Destek Programlarına Nasıl Başvurulur?

Kalkınma Ajansı tarafından yürürlükte olan mali destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajans hizmet binasına elden teslim edilmesi veya kargo veya posta yoluyla gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır.

TUBİTAK Destekleri

 • Teknogirişim Desteği
 • KOBİ AR-GE Desteği
 • Sanayi AR-GE Desteği
 • Uluslararası Sanayi AR-GE Desteği

AB Projeleri

 • Erasmus
 • Cosme
 • IPA
Yorumlar kapalı

YURTDIŞI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hazals Grup  Dış Ticaret ve Danışmanlık Şti., uzmanlık alanı dış ticaret prosedürlerinin tamamını kapsayan, uzman ve dinamik kadrosuyla Türkiye’nin dış ticaret hacminin Vizyon 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için üzerine düşen görevi sınır tanımaksızın yerine getirmeyi kendisine misyon edinmiş bir profesyonel dış ticaret ve danışmanlık şirketidir.

İhracat Danışmanlığı

İhracat danışmanlığı hizmetimiz, analiz konumlandırma, projelendirme faaliyet planı ve iş planı ile başlar  büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Bu safhada ürünlerinizin satılabilirliğinin en çok olduğu pazarlarda potansiyel ithalatçı ve dağıtıcı firmaların tespiti ve ilk iletişimlerin kurulması yer almaktadır. İletişim kurulurken çeşitli etkili metotlar kullanılmakta ve firmanın ayıracağı bütçeye göre online ve geleneksek tanıtım yollarına da başvurulmaktadır. Ürünlerinizin ithalatı ile ciddi anlamda ilgilenen firmaların listesi derlenerek bu firmaların eğer varsa özel taleplerinin nasıl karşılanacağı ile ilgili olarak ayrıntılı görüşmeler yapılmaktadır.
İhracat danışmanlığı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır;

 • Pazar araştırması,
 • Potansiyel alıcıların tespit edilmesi, (PAL)
 • Sektörel sitelere kayıtların gerçekleştirilmesi,
 • İhracat planının hazırlanması,
 • Firmanızın katılabileceği fuarların tespiti ve teşviklerin değerlendirilmesi,
 • Mevcut tanıtım ve teklif yazılarının incelenmesi, eksiklerin (varsa) tamamlanıp yeniden oluşturulması,
 • Ürünler ile ilgili gelecek soruların yabancı dilde cevaplandırılması,
 • İlgili firmalara satış tekliflerinin sunulması,
 • Ürünün ihracatı aşamasında ödeme, nakliye gibi süreçlerin sonuçlandırılması,
 • Akreditifli işlem olması halinde akreditifin incelenmesi & değerlendirilmesi…

Ön Görüşme

 • Ürünleriniz ve firmanız hakkında genel bilgilerin alınması,
 • Hedef pazarlarınızın ve kısa-orta vadede ki hedeflerinizin              tespit edilmesi,
 • Çalışma şartlarının belirlenmesi.

Analiz Uygunluk Durumu

 • Hedef pazarda ürünlerinin satılabilirliğinin incelenmesi (fiyat/kalite analizi vs.),
 • Standartlara uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Eksiklerin tespiti ve giderilmesi için gerekli olan işlemlerin belirlenmesi,
 • Yeni pazarlara giriş sırasında firmanızın ve ürünlerinizin belirli standartlara sahip olması gerekliliği (özellikle AB gibi gelişmiş pazarlarda) aranmaktadır.
 • Bu sebeple pazar giriş öncesinde ürün standartlarının eksiksiz olarak karşılanmış olması gerekmektedir.

Konumlandırma

 • İhracat stratejimizi belirleyerek hangi alanda ve bölgede konumlandıracağız hedef kitle tespiti, hedef kitle ve kalite standardizasyonu ve uygulanacak pazarlama çalışmaları,
 • Pazar Araştırması
 • Hedef pazardaki durumun analiz edilmesi,
 • Rakip firmaların ürünlerinin araştırılması,
 • Dağıtım kanallarının değerlendirilmesi,
 • Gerekli sertifikasyon ve yasal prosedürün tespit edilmesi.

İyi bir Pazar araştırması işletmelerin ürünlerine olan talep ve pazara girilmesi durumunda elde edilecek performans ile ilgili tahminlerde bulunacaktır. Bundan dolayı, hedef pazar araştırması olabildiğince detaylı hazırlanmalı ve özellikle rakip ürünlerin fiyat / kalite değerlendirmeleri üzerinde durulmalıdır. Pazardaki dağıtım kanalları ve tüketici davranışları hakkında temel bilgiler ayrıca sunulmalıdır. Ürünlerin sahip olması gereken sertifikasyon işlemleri ve gümrük mevzuatı gibi teknik konular detaylandırılarak göz önünde bulundurulmalıdır. Sizinle yapacağımız ön görüşme sonrasında elde ettiğimiz bilgi ve verilerin ışığında hedef pazar araştırması başlatılır. Bu araştırma yaklaşık 15-20 gün arası sürmektedir. Araştırma sonucunda ürünlerinizin hedef pazarda satılabilirliği ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır.


Cevap aranan başlıca sorular şunlardır;

 • Pazarın büyüklüğü, geçmişi ve geleceğine dair izlenimler nelerdir? (yıllık büyüme oranları vs.)
 • Rakip firmaların ürünlerinin kalite ve fiyat aralıkları nelerdir?
 • En etkili dağıtım kanalları hangileridir? (ithalatçılar, büyük toptancılar, zincir mağazalar vs.)
 • Ürünleriniz ile ilgili satışı etkileyecek belirgin tüketici davranışları nelerdir? Ürünlerinizin satılabileceği ve ilk etap da irtibat kurulabilecek firma, kurum bilgileri nelerdir?
 • Sektörünüzle ilgili düzenli olarak organize edilen fuarlar nelerdir?

Hazırlanacak ve size sunulacak olan bu rapor, pazar hakkında yeterli bilgi sahibi olmanızı sağlayacak ve sahip olmanız gereken donanımlar ile ilgili tavsiyelerde bulunacaktır.

Firma Bağlantıları

 • Pazar araştırması sonucunda tespit edilen, işbirliği yapılabilecek firmalar ile yazılı ve sözlü görüşmelerin başlatılması,
 • Detaylı firma tanıtımlarının yapılması Satış tekliflerin ve şartlarının sunulması (ödeme, teslimat gibi detayların belirtilmesi)
 • Ürünle ilgili karşı firmadan gelecek olan soruların yanıtlanması

Bu aşamada daha önceden tespit edilen firmalar ile yazılı ve sözlü olarak irtibata geçilmektedir. Firmanızın ve ürünlerinizin tanıtımı potansiyel alıcı konumunda olan bu firmalara yapılır ve teklifler karşılıklı olarak sunulur. Firmalardan ürünleriniz ile ilgili gelecek her türlü sorular sizinle sürekli olarak yapacağımız görüşmeler doğrultusunda yanıtlanır. Ödeme ve teslimat şartları gibi konular netleştirilir.

Fiili İhracat
Şartlarda anlaşmaya varılmasından sonra ihracat işleminin fiilen başlatılması
Karşılıklı olarak uzlaşma sağlandıktan sonra satış işlemi resmiyete dökülür ve kesinleştirilir. Tercih edilen ödeme metoduna göre (akreditif, peşin, vadeli vs.) işlemler başlatılır. Gönderi, gümrük ve teslimat aşamaları alanında uzman ekibimizin desteği le tamamlanır.

Yorumlar kapalı